Spoločnosť INVEST s. r. o patrí a chce naďalej patriť medzi najvýznamnejšie stavebné spoločnosti na Slovensku. Cieľom spoločnosti je uskutočňovať činnosti takým spôsobom, aby boli optimálne splnené požiadavky zákazníkov na kvalitu, bezpečnosť zdravia a ochranu životného prostredia. Na základe certifikačného auditu spĺňa požiadavky systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001, environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHASAS 18001:2008.

História výroby prefabrikátov sa datuje od roku 2000. Výrobný sortiment tvorili prefabrikáty určené k výstavbe rodinných domov, obchodné centra, bytové domy.

Spoločnosť INVEST s. r. o poskytuje stavebnú činnosť zákazkovej výroby, výrobu prefabrikátov pre skeletové konštrukcie pozemného staviteľstva, železobetónové konštrukcie, stenové prefabrikáty s povrchovou úpravou alebo bez povrchovej úpravy a mostové predpäté prvky pre mosty pozemných komunikácií a výrobu armokošov, strihanie a ohýbanie armatúry.
Pod vplyvom rôznych stavebných trendov sa v roku 2008 dokončila stavba novej modernej haly pre výrobu predpätých prefabrikátov. Uvedením do prevádzky novej linky vznikol závod PREFA, ktorého hlavnou činnosťou je výroba prefabrikátov STN EN 13369 – tyčových nosných prvkov STN EN 13225 – skeletové konštrukcie pre pozemné staviteľstvo, výroba vopred predpätých nosníkov tvaru I pre mosty pozemných komunikácií typových dĺžok 18-21-24-27-30 m STN EN 1992-2, STN EN 15050 , stropné dosky pre filigránove stropy STN EN 13747, základové prvky STN EN 14991, základové pilóty STN EN 12794, stenové prvky STN EN 14992, balkónové dosky TO – 09/0169, rímsové prefabrikáty TO – 10/0022, železobetónové konštrukcie podľa dodanej PD (STN EN 13369, STN EN 206-1).

Výstavba výrobnej linky umožnila výrobu kompletnej skeletovej konštrukcie určenej k výstavbe výrobných hál, obchodných centier, reťazcov a skeletové konštrukcie týchto stavieb dodávať a realizovať na kľúč. Pre zabezpečenie výrobného procesu bola zmodernizovaná výrobňa armovacej výstuže (armovňa), kde sa pripravujú armokoše pre vlastnú výrobu, ale aj pre externých odberateľov podľa požiadaviek zákazníka.

Výrobný sortiment sa rozšíril o výrobu predpätých mostových nosníkov, vypracovaním typovej dokumentácie v zmysle eurokódov STN EN 1992-2, vysokou kvalitou, plnením termínov dodávok, technickými a výrobnými kapacitami sa spoločnosť INVEST s. r. o. posúva medzi významné stavebno – výrobné podniky. Výroba prefabrikátov spĺňa legislatívne požiadavky na stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.


Prefabrikácia - Certifikáty