miesto

Sedmokráskova ulica
Bratislava-Ružinov

investor

IN VEST IN, a.s., Šaľa

architekt

Ing. arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Andrea Klimková

realizácia

2005

Bytový dom je navrhnutý tak, aby akceptoval a využil potenciál atraktívnej polohy jazera, umožnil funkčné prepojenie okolia s vodnou plochou a priaznivo zohľadnil orientáciu na svetové strany. Výrazne pozdĺžny tvar pozemku, v zmysle jeho optimálneho využitia, určuje hmotovú skladbu domu; jeho výškové ohraničenie (9.NP) determinuje okolitá zástavba. Hmotovo-priestorové riešenie vychádza z jednoduchej lineárnej hmoty, pričom je determinované tvarom pozemku, terénom a orientáciou k svetovým stranám. Fasády si zachovávajú tradičné mestské členenie na parter, telo a strechu. Toto členenie je podporené zmenou materiálu, farbou ako aj vnútornou funkciou. Bytovú funkciu domu zdôrazňujú loggie, balkóny a zimné záhrady, strecha je doplnená zelenými terasami.

Objekt pozostáva zo štyroch schodiskových sekcií (A – D). Parter (1. NP.) je okrem vstupov do jednotlivých sekcií s príslušenstvom venovaný občianskej vybavenosti, k dispozícii sú prenajímateľné obchodné priestory s orientáciou vstupov k priečnej pešej osi a parkoviskám.

ocenenie | CE-ZA-AR 2005


Bytový dom Mondrian